ساختار واحد مهندسی خرید

واحد مهندسی خرید در مجتمع فولاد کویر رسما از سال 1393 شکل گرفت . اساس و پایه ی این واحد براساس مبحث تخصص محوری کارشناسان بنا شده است. واحد مهندسی خرید با تفکیک کارشناسان بر اساس تخصص آنها به پنج واحد، عملیات خرید را انجام می دهد.