خرید خدمات،تعمیرات و پیمانکاری

ماموریت این واحد انجام امور خدماتی، تعمیراتی و پروژه ای می باشد . در راستای تحقق این ماموریت این واحد به شرح ذیل سازماندهی شده است:

  • خدمات و تعمیرات اقلام برق و اتوماسیون
  • خدمات و تعمیرات اقلام مکانیکی
  • خدمات عمرانی
  • خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات
  • خدمات رایانه ای
  • خدمات مشاوره و مهندسی
  • خدمات و تعمیرات عمومی
  • خدمات نیروی انسانی
  • خدمات نسوزکاری
  • خدمات حمل و نقل

ارتباط با کارشناس

علی پیرنجم الدین کارشناس خرید و خدمات برق و اتوماسیون
0313300 داخلی 7422 0313300 داخلی 7499 a.pirnajmodin@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

جواد مقضی کارشناس خرید و خدمات اقلام ساختی
0313300 داخلی 7410 0313300 داخلی 7499 j.moghzi@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

یونس امینی کارشناس خرید و خدمات اقلام ساختی
0313300 داخلی 7411 0313300 داخلی 7499 y.amini@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

آرش صدری کارشناس خرید و خدمات برق و اتوماسیون
0313300 داخلی 7420 0313300 داخلی 7499 a.sadri@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

فاطمه طیبی کارشناس خرید و خدمات مکانیک
0313300 داخلی 7413 0313300 داخلی 7499 f.tayebi@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

محمد رمضانی کارشناس خرید و خدمات مکانیک
0313300 داخلی 1706 0313300 داخلی 7499 m.ramezani@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

سعید ترکان کارشناس خرید و خدمات اقلام عمومی و ستادی
0313300 داخلی 7415 0313300 داخلی 7499 s.torkan@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

سعید نصر کارشناس خرید خدمات و امور پیمانکاری
0313300 داخلی 7412 0313300 داخلی 7499 s.nasr@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

نارک طروسیان کارشناس خرید خدمات
0313300 داخلی 7426 ۰۳۱۳۳۰۰ داخلی ۷۴۹۹ n.torosian@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

محمد مهدی بزرگزاد کارشناس خرید و خدمات مکانیک
0313300 داخلی 7424 ۰۳۱۳۳۰۰ داخلی ۷۴۹۹ mh.bozorgzad@kavirsteel.ir