برنامه ریزی راهبردی

ارائه خدمات پشتیبانی به معاونت خرید از ماموریت های واحد برنامـه ریزی خرید می باشد. این واحــد در دو حوزه"برنامه ریزی خرید" و "مدیریت منابع تامین" فعالیت ها و اقدامات خود را به شرح ذیل انجام می دهد.

 • تهیه گزارش برنامه و عملکرد واحد های حوزه فرآیند تامین
 • تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز واحد های داخلی و سازمانهای بیرونی در حوزه تامین
 • بهینه سازی و به هنگام نمودن روش های انجام کار و اصلاح گردش کارها
 • مشارکت در پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در حوزه تامین
 • داشتن نقش واسط بین سیستم های اطلاعاتی حوزه تامین و سایر سیستم های شرکت
 • مدیریت، شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان
 • همکاری در پياده سازی نظام کيفي و رفع مشکلات موجود طبق ضوابط تعيين شده شرکت
 • مشارکت در پياده سازی و نگهداشت خط مشي و سياستهای سازمان در حوزه سيستم مديريت امنيت اطلاعات
 • پياده سازی ، استفاده و بکارگيری استانداردها و مستندات بروز طبق ضوابط تعيين شده شرکت
 • ارائه پيشنهاد چگونگي حداکثر استفاده از امکانات در اختيار
 • انجام اقدامات مربوط به آموزش کارکنان تحت نظارت به منظور بالابردن سطح مهارت وتخصص کاری آنها و پيگيری برگزاری دوره ها
 • نظارت بر رعايت الزامات ، خط مشي ها و سياست های شرکت در حوزه سيستم های مديريت کيفيت
 • همکاری لازم در تامين اطلاعات مورد نياز سيستمهای اطلاعات مديريت
 • مستند سازی و به اشتراک گذاری دانش فني بر طبق مکانيزمهای تعيين شده در شرکت
 • نگهداری مستندات بر اساس اصول بايگاني تعريف شده
 • تعيين اهداف اقتصادی و کيفي و رسيدگي به نحوه رسيدن به اين اهداف
 • هدايت کردن فعاليت های خريد به سمت اهداف
 • نظارت و تشويق به گسترش بانک اطلاعاتي و نظارت بر امتيازدهي به تامين کنندگان
 • نظارت بر نحوه ثبت خريدها در واحد ها به منظور کنترل پروسه خريد و آمارگيری
 • ارائه گزارش و تجزيه و تحليل واحد دربازه های زماني مشخص و راهکارهای بررسي نقاط ضعف و قوت و ايجاد اهداف در اين رابطه
 • تهيه و ارائه گزارش عملکرد فعاليت قسمت تحت سرپرستي

ارتباط با کارشناس

آرزو کربلایی کارشناس برنامه ریزی خرید
0313300 داخلی 1705 0313300 داخلی 7499 a.karbalai@kavirsteel.ir

ارتباط با کارشناس

مینا عباد کارشناس برنامه ریزی خرید
0313300 داخلی 7403 ۰۳۱۳۳۰۰ داخلی ۷۴۹۹ m.ebad@kavirsteel.ir