حمل و نقل

حمل و نقل

منطقه کاشان و آران و بیدگل با قرار گرفتن درکویر  مرکزی ایران و دسترسی مناسب به تمامی راه های ارتباطی کشور چه ریلی و چه جاده ای از دیرباز مورد توجه صنعت گران و صاحبان سرمایه قرارداشته است. قرارگیری مجتمع فولاد کویر در این منطقه از مزایای بزرگ این شرکت محسوب میشود.

 شرکت فولاد کویر با داشتن ناوگان اختصاصی حمل و نقل و همینطور سیستم پیشرفته بارگیری در حال حاضر قادر به بارگیری روزانه حدود 200 تریلر میباشد.

مجتمع فولاد کویراقدام به احداث 12 کیلومتر ریل راه آهن کرده است تا با اتصال به راه آهن سراسری، حمل و نقل بارهای ارسالی سریع تر و به صرفه تر انجام شود.

به روز کردن سیستم انبارداری و بارگیری مجتمع فولاد کویر منجر به این شده است تا بارهای ارسالی برای مشتریان، حداکثر چهل و هشت ساعته به دست مشتریان محترم برسد.

سیستم حمل و نقل مجتمع فولاد کویر با تحویل به موقع محموله های صادراتی به مقصد مرزهای زمینی و بنادر دریایی، زمینه ساز اعتماد شرکت های بزرگ بین المللی به مجتمع فولاد کویر و همچنین ایجاد بازار های بزرگ صادراتی برای کشور شده است.