زمینه های همکاری

تامین کنندگان گرامی می توانند زمینه های همکاری ذیل را بررسی و متناسب با زمینه فعالیت خود اقدام به تکمیل پرسشنامه های خود اظهاری و ثبت نام در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان نمایند.