فعالیت های مجتمع فولاد کویر افتخار آمیز و غرور آفرین است