بازدید دکتر اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آبفای کشور از مجتمع فولاد کویر