بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تصفیه خانه مجتمع فولاد کویر