بنشین، خوش نشسته ای بر بام / پاکی آوردی ای امیدِ سپید...