مجتمع فولاد کویر، شرکت برتر جشنواره برگزیدگان حوزه مسئولیت اجتماعی استان اصفهان