مجتمع فولاد کویر بعنوان شرکت برتر کشور در حوزه منابع انسانی انتخاب شد