اقتصاد

مجتمع فولاد کویر، بعنوان مجموعه ای پیشرو و شاخص در حوزه های تولید، کیفیت، صادرات و توسعه نگری در میان تولید کنندگان محصولات فولادی در کشور شناخته می شود که هموراه همراستا با رشد و توسعه اقتصادی خود، به تحقق اهداف کسب و کار مسئولانه، خوشنامی برند و تامین منافع اجتماعی و احترام به ذینفعان خود اندیشیده است. حاصل و نمود عینی و ساختارمند این اندیشه و دغدغه مندی مسئولانه، آغاز پیاده سازی ساختار مسئولیت اجتماعی در سال 1399 در این مجتمع می باشد که با هدف دستیابی به توسعه پایدار و آینده نگرانه با سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به تعبیر دیگر، فولاد کویر می کوشد ضمن رعایت شاخص ها و استاندارد های زیست محیطی، رشد و توسعه اقتصادی خود را با رویکرد تامین منافع و نیازهای اجتماعی، ذینفعان و جامعه پیرامونی محل استقرار، دنبال کند.

ساختار مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد کویر

پیاده سازی ساختار مسئولیت اجتماعی مجتمع فولاد کویر، با تشکیل شورای سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل این شورا، آغاز شد. از جمله اهداف و برنامه های راهبردی این شورا، نظام مند نمودن اقدامات، در راستای نیل به توسعه پایدار، تدوین و اجرای استراتژی ها و برنامه ها متناسب با سیاست ها و اهداف کلان شرکت و همچنین نیازهای روز، برنامه ریزی در خصوص پاسخگویی به مطالبات منطقی ذی نفعان (هیات مدیره، کارکنان، سهامداران، جامعه، نهادهای قانونی، تشکل ها و ...)، توسعه ارتباطات برون سازمانی و ارتقای سرمایه اجتماعی مجتمع و پیاده سازی مطلوب ساختار مسئولیت اجتماعی و منطبق با استانداردها و چارچوب های بین المللی در این حوزه (ISO26000) می باشد.