تخصص محوری در مجتمع فولاد کویر

تخصص محوری در مجتمع فولاد کویر

اهمیت فرایندهای خرید از آنجا ناشی می شود که خرید در رابطه مستمر ودائمی با تمامی بخشهای سازمان از جمله خرید، مالی ، انبار، منابع انسانی ، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی ، تحقیق و توسعه، فنی و مهندسی و ... بوده، رابطه کاری کم و بیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد. چنین ارتباط هایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان با بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا می کند. علاوه بر بخشها، فرایند های بسیاری نیز درسازمان ها و به ویژه در سازمانهای مجری پروژه ها، به وسیله فرایند خرید به یکدیگر پیوند می خورند.
 امروزه با رشد تکنولوژی، به ویژه در زمینه تکنولوژی اطلاعات، ماهیت عرضه  وخرید به سرعت در حال تغییر است و جامعه و سازمانها به صورت روزافزون تأثیر رقابتهای شدید، فعالیتهای تجاری جدید، کیفیت، طراحی محصول و فرایندها، تمرکز و غیر متمرکز بودن، نوآوری، اطمینان از عرضه بلندمدت محصول و ... را مشاهده می کند.
از سوی دیگر، مدیریت خرید یک راه حل جامع، منظم وسیستماتیک است که به یکپارچه سازی مبانی ارتباط با فروشندگان و پیمانکاران، یعنی فرایندهای استعلام، مناقصه، خرید، نظارت و کنترل دقیق تر  فرایند خرید می انجامد، فرایندهای به کارگرفته شده در مدیریت خرید ، ثبت دقیق و اتوماسیون فرایندهای خرید و بهینه سازی تعاملات و ارتباط های تجاری در محدوده درونی و برونی سازمان را با هدف بهینه سازی رابطه سازمان با ارائه کنندگان کالاها و خدمات در داخل و خارج از کشور، ممکن می سازد. 
از این رو انجام یک خرید موفق مطابق با اهداف از پیش تعیین شده جز با رویکرد تخصص محوری ممکن نبوده و شدنی نمی باشد . تخصص محوری در واحد مهندسی خرید با سابقه ای 10 ساله جز اصول و مبانی طراحی ساختار این واحد بوده است لذا با این رویکرد کارشناسان خرید مطابق با تخصص، تجربه و مهارت های کاری در گروهبندی های صورت گرفته عملیات خرید را انجام می دهند.