بومی سازی در مجتمع فولاد کویر

بومی سازی در مجتمع فولاد کویر

در دنیاي رقابتی امروز، کشورها از روش هاي مختلفی براي اکتساب و جهـش فـناوري اسـتفاده مـیکننـد. در حالی که هدف نهایی از اکتساب و انتقال فناوري در کشورهاي در حال صنعتی شـدن، جـذب و بـومی سـازي دانش فنی فناوري است.
به نظرمی رسد، این مهم بعضی اوقات به دلیل وجود برخـی موانـع و عوامـل، محقـق نمیشود. اگرچه موانع موجود در مسیر بومی سازي فناوري در کشور ایران نیـزماننـد سـایر کشـورهاي رو بـه پیشرفت وجود داشته ، اما به دلیل مسائل ویژه اي از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت.
شاید بتوان گفت در عرصه ی امروز شرط بقا سازمان ها حرکت در راستای بومی سازی ، توسعه و ارج نهادن به  این موضوع است.
از این رو با توجه به رویکرد مجتمع فولاد کویر در بدو تاسیس قراردادی با یکی از شرکت های معتبر در زمینه مهندسی معکوس جهت بومی سازی قطعات و تجهیزات خط تولید منعقد گردید.
در ابتدا کلیه قطعات مصرفی خط تولید قبل از نصب ، در اولویت بومی سازی قرار گرفت. این روند بدین صورت ادامه یافت، تا در سال 1388 با محوریت واحد تکنولوژی (دفتر فنی و مهندسی) در مجتمع فولاد کویر تا به امروز نزدیک به 7000 قطعه مهندسی معکوس شده و در دستور ساخت قرار گرفت و با رفع نواقص و بهبود های مستمر به بهره برداری رسیده است.