فضای سبز ، میراثی گرانبها

فضای سبز مجتمع فولاد کویر جهت ایجاد فضای سبز پایدار منطبق بر شرایط اکولوژیک منطقه و نیز به منظور بهسازی محیط وکنترل فرسایش، تثبیت خاک، کنترل آلودگی های هوایی وصوتی و نورهای مزاحم تشکیل ودر طی مدت 10 سال فعالیت قادر به ایجاد فضای سبز بالغ بر66 هکتار شده است که 56 هکتاردر خارج از مجتمع و 10 هکتار داخل مجتمع می باشد.و در حدود 16882 عدد اصله درخت کشت شده است. لازم به ذکر است کلیه آبیاریهای انجام شده به روش آبیاری قطره ای می باشد که آب تصفیه خانه بهداشتی وبلودان صنعتی مجتمع نیز جهت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.