ارزیابی استاندارد 34000 منابع انسانی در مجتمع فولاد کویر انجام شد

مجتمع فولاد کویر برای دومین سال متوالی در هفتمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی و ششمین دوره جایزه منابع انسانی براساس مدل ۳۴۰۰۰ حضور یافت و توسط تیم ارزیاب استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مجتمع در اولین حضور خود در ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و پنجمین دوره ارزیابی ملی جایزه منابع انسانی بر اساس مدل 34000 طبق نظر تیم ارزیاب استاندارد در میان بیش از 280 شرکت، به جمع 44 شرکت مرحله ارزیابی نهایی راه یافت و با دریافت نشان بلورین این ارزیابی بعنوان شرکت برتر کشور در حوزه منابع انسانی انتخاب شد.
معاون توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی مجتمع فولاد کویر با بیان اینکه مدل 34000 برای پاسخگویی به این مسأله ایجاد شده است تا بتواند بطور یکپارچه و منسجم همه فرآیند های منابع انسانی را  آسیب شناسی و اثر بخشی آنها را ارزیابی و سازمان ها را درجهت ایجاد و ارتقاء آنها یاری کند، افزود: پیاده سازی این مدل، سازمان ها را قادر می سازد تا با بررسی وضع موجود مدیریت منابع انسانی خود، پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم نمایند.
مهندس فلاح زاده با بیان اینکه این مدل جهت سنجش سطح بلوغ فرآیند های منابع انسانی از مدل 34000 استفاده می شود، تصریح کرد: هدف از طراحی مدل 34000، بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است تا  شرکت ها بتوانند جهت ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی خود از این مدل استفاده کنند.
وی آغاز پیاده سازی مدل 34000 در مجتمع فولاد کویر را گامی اساسی در جهت ارتقای شاخصه های کیفی مدیریت منابع انسانی در این مجموعه و در سطح منطقه و کشور ارزیابی و تاکید کرد: پیاده سازی این استاندارد ضمن گسترش فضای مشارکت کارکنان، بستری برای مورد ارزیابی قرار گرفتن حوزه منابع انسانی و زمینه ی توسعه فرایندهای این حوزه بر اساس نیازهای واقعی کارکنان سازمان را فراهم می نماید.
مشارکت درکنفرانس مدیریت منابع انسانی و اعطای جایزه منابع انسانی براساس مدل ۳۴۰۰۰ که هرسال توسط دانشگاه تهران با هدف توسعه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها برگزار می‌شود، مستلزم ارزیابی مدیریت توسعه سرمایه انسانی شرکت توسط تیم ارزیابی دانشگاه تهران با رویکرد بررسی چگونگی اجرای گام‌های این استاندارد در حوزه فرآیندی و بررسی نتایج و اثربخشی آن در سنجش نگرش شغلی کارکنان در طول یک سال گذشته است.

۰۲ بهمن ۱۴۰۱