مانور امداد، نجات و اطفای حریق در مجتمع فولاد کویر برگزار شد

مانور امداد، نجات، اطفای حریق و زیست محیطی با هدف تمرین واکنش مناسب در زمان وقوع حوادث و مخاطرات زیست محیطی با رویکرد کاهش آسیب های حوادث غیر مترقبه در مجتمع فولاد کویر برگزار شد.

این مانور با حضور تیم های امداد و نجات، آتش نشانی و محیط زیست در راستای اهداف تدوین شده منابع انسانی در سال جاری و با مشارکت واحدهای ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انتظامات مجتمع اجرا شد.

واکنش صحیح و سریع امدادی در کمک به مصدومان و نجات افراد حادثه دیده، تمرین موارد آموزشی و زمان عملیاتی، جلوگیری از آتش سوزی و کاهش خسارات، تقویت هماهنگی بین کارکنان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرایط اضطراری و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم امدادی و ایمنی از دیگر اهداف این مانور بود.

در این مانور با به کارگیری دو دستگاه خودروی آمبولانس و آتش نشانی و وسایل و تجهیزات جدید، عملیات های امداد و نجات مصدوم و همچنین اطفای حریق مواد جامد و خشک و حریق ناشی از مواد اشتعالزای نفتی انجام شد و میزان آمادگی، هماهنگی و واکنش سریع و صحیح کارکنان در مواجهه با حوادث مورد ارزیابی قرار گرفت.

۲۷ دی ۱۴۰۱