مانور امداد، نجات، اطفای حریق و مخاطرات زیست محیطی در مجتمع فولاد کویر برگزار شد

مانور امداد، نجات، اطفای حریق و مخاطرات زیست محیطی با هدف تمرین واکنش مناسب در زمان وقوع حوادث و مخاطرات زیست محیطی با رویکرد کاهش آسیب های حوادث غیر مترقبه در مجتمع فولاد کویر برگزار شد.

این مانور در مساحتی به وسعت دو هزار متر مربع و با حضور تیم های امداد و نجات، آتش نشانی و محیط زیست در راستای اهداف تدوین شده منابع انسانی در سال جاری و با مشارکت واحدهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انتظامات مجتمع اجر شد.

مهندس فلاح زاده، معاون منابع انسانی مجتمع فولاد کویر در جریان برگزاری این مانور با تاکید بر لزوم پیشگری از وقوع حوادث با تکیه بر استفاده از فضای فناوری و نرم افزاری جهت مانیتورینگ دقیق و فعال، اظهار داشت: برگزاری منظم مانورهای امداد، نجات، اطفای حریق و زیست محیطی با اهداف مشخص، معین و قابل اندازه گیری به منظور بهبود مستمر و مورد توجه قرار گرفتن موضوع ایمنی و سلامت در مجتمع ضروری است.

وی با تشکر از زحمات کارکنان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع فولاد کویر، تاکید کرد: کارکنان HSE در یک سال اخیر دوران پر مخاطره و پرکاری را در مقابله با اپیدمی بیماری پشت سر گذاشته اند که شایسته قدردانی است.

واکنش صحیح و سریع امدادی در کمک به مصدومان و نجات افراد حادثه دیده، تمرین موارد آموزشی و زمان عملیاتی، جلوگیری از آتش سوزی و کاهش خسارات، تقویت هماهنگی بین کارکنان حوزه HSE در شرایط اضطراری و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم امدادی و ایمنی از دیگر اهداف این مانور بود.

در این مانور با به کار گیری وسایل و تجهیزات به روز امدادی، آتش نشانی، نجات و وسایل ارتباطی، میزان آمادگی، هماهنگی و واکنش سریع و صحیح کارکنان در مواجهه با حوادث مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

۱۲ اسفند ۱۳۹۹