ممیزی مدیریت انرژی ISO50001:2018 در مجتمع فولاد کویر انجام شد

مجتمع فولاد کویر، گواهی‌نامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد کویر، از الزامات این گواهی‌نامه، بهینه‌سازی استفاده از انرژی، کاربری انرژی و کارایی انرژی در سازمان‌ها است و استانداردهایی مثل تدوین و روزآوری شاخص‌های کلیدی انرژی هم‌چون خط مبنای انرژی، ممیزی فنی انرژی و اندازه‌گیری و تصدیق عملکرد انرژی را شامل می‌شود.

از نقاط قوت این استاندارد در مجتمع فولاد کویر، همکاری کمیته‌های تخصصی انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی و کمیته سیستم‌ها است.

 

۱۳ شهریور ۱۴۰۲