بازدید رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و هیئت همراه از مجتمع فولاد کویر