بازدید جمعی از فرماندهان گروه 840 موشکی ارتش از مجتمع فولاد کویر