حضور مجتمع فولاد کویر در دیدار مجمع کارآفرینان ایران با رئیس مجلس شورای اسلامی