مانور امداد، نجات، اطفای حریق و زیست محیطی در مجتمع فولاد کویر برگزار شد