فولاد کویر در حوزه مدیریت صحیح آب از سایر صنایع فولادی بزرگ کشور جلوتر است