مجتمع فولاد کویر واحد نمونه نخبگان کار و تولید استان اصفهان شد