فولاد کویر، مصداق بارزی از توانایی علمی، اجرایی و مدیریتی جوانان کشور است