فولاد کویر رتبه برتر جشنواره تقدیر از برگزیدگان حوزه مسئولیت اجتماعی را کسب کرد