بازدید هیات مدیره مجتمع فولاد کویر از پروژه های توسعه