فولاد برای چهارمین سال متوالی در لیست ۱۰۰ شرکت برتر ایران جای گرفت