بازدید اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران از مجتمع فولاد کویر