مجتمع فولاد کویر به عنوان صادر کننده نمونه ملی انتخاب شد.