توجه ویژه به سرمایه های انسانی از جمله ویژگی های شاخص فولاد کویر است