مجتمع فولاد کویر بعنوان صادر کننده نمونه ملی انتخاب شد