فرهنگسرای زنده یاد حاج محمود خوروش در نوش آباد افتتاح شد