حضور مجتمع فولاد کویر در نشست بهبود سیستم کارآفرینی استان اصفهان