غرس 100 اصله درخت در باغ یادمانهای مجتمع فولاد کویر