مدرسه شش کلاسه بانو شیرین حر در آران و بیدگل افتتاح شد