ممیزی مراقبتی استاندارد IATF در مجتمع فولاد کویر انجام شد