انجام موفقیت آمیز ممیزی استانداردهای محیط زیست، ایمنی و بهداشت و آموزش در فولاد کویر