هفتمین برنامه بازدید خانواده کارکنان از فولاد کویر