کسب نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سبز ( Green CSR) و گواهینامه پروژه های سبز توسط مجتمع فولاد کویر