کویرنکست، با حضور گسترده خانواده کارکنان برگزار شد