اولین برنامه بازدید خانواده کارکنان فولاد کویر از این مجتمع برگزار شد.