بازدیدمعاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی ازمزرعه تولیدنهال‌ فولاد کویر