غرس 100 اصله درخت توسط مدیران دستگاههای اجرایی آران و بیدگل در مجتمع فولاد کویر