Your browser does not support JavaScript!
کنترل حین فرآیند (خواص مکانیکی محصول)
کنترل های حین فرایند(خواص مکانیکی محصول)

میزان نمونه گیری:
در مورد میزان نمونه گیری، بسته به نوع محصول نهایی، تولید روتین با اولین بار شمش و یا محصول، شرایط محصول از نظر انطباق با استاندارد می باشد. این میزان برای محصولا ساختمانی حداقل در شرایط نرمال و روتین 3 نمونه در شیفت می باشد. در صورتیکه خواص محصول منطبق با استاندارد نباشد و یا از محدوده مورد قبول بالاتر باشد روند تغیررات و نمونه گیری و آزمون تا جایی ادامه پیدا میکند که خواص به حد مطلوب برسد.
در مورد محصولات آلیاژی مقدار نمونه گیری حداقل 5 درصد می باشد. تعداد نمونه گیری به تشخیص سرپرست کنترل کیفیت و یا مدیریت و مشاور کنترل کیفی می تواند افزایش و یا کاهش یابد.
وارد کردن خواص در فرم ها و نرم افزارها:
کلیه اطلاعات مربوط به محصول توسط سر شیفت کنترل کیفیت می بایستی در فرم ها و نرم افزارها ثبت گردد.