Your browser does not support JavaScript!
میلگرد A4 در فهرست بهای 1395
میلگرد A4 در فهرست بهای 1395

1385/4/ به استناد نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 42339 /ت 33497 ه مورخ 20 هيأت محترم وزيران) و آيين نامه استانداردهاي اجرايي طر حهاي عمراني، موضوع ماده ( 23 ) قانون از نوع گروه اول « فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1395 » برنامه و بودجه، به پيوست (لازم الاجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابلاغ مي شود؛ تا براي برآورد هزينه كارهايي كه بعد از ابلاغ اين بخشنامه تهيه مي شوند، مورد استفاده قرار گيرد. همچنین نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور دو ردیف از فهرست بهای سال 1395 را به میلگرد A4 اختصاص داده که در ردیف های  070208 و 070209 به شرح آن پرداخته و قیمت آن را اعلام نموده است.

لینک دانلود فهرست بها های سال 1395