Your browser does not support JavaScript!
تضمین کیفیت
خلاصـه ای از مراحل انجام کار کنتـرل کیفـیت

کنترل کیفی محصول در مجتمع فولاد کویر مشتمل سه قسمت اصلی کنترل اقلام ورودی (شمش)، پارامترهای حین فرآیند و محصول نهایی میباشد. در هر یک از بخشهای ذکر شده وظایف و مسئولیت ها برای پرسنل تعریف شده است که طبق این وظایف ارتباطات با دیگر واحد های مربوطه نیز شکل میگیرد. سر شیفت به عنوان اپراتور آزمایشگاه نیز میباشد. که فعالیت های آزمایشگاهی شامل تستهای مکانیکی و آنالیز شیمیایی مربوط به محصول، تحت نظارت مسئول آزمایشگاه می باشد.

کنترل کیفیت شمش ورودی

کنترل شمش ورودی که به عنوان تنها ماده تشکیل دهنده محصول نهایی می باشد از اصلی ترین وظایف واحد QC می باشد. در کنترل شمش ورودی نوع کنترل و میزان آن وابسته به گرید و سابقه ورودی از آن می باشد. این مرحله را می توان به دو قسمت اصلی زیر تقسیم کرد.

1. کنترل شمش هایی که برای اولین بار وارد میشوند
2. کنترل شمش ها به صورت روتین